Google automata gépi fordítás - automatic translation by Google

Lányi Márton-díj 2006

Az elsô díjazott: dr. Riedl Erika

Amint arról a Magyar Radiológia olvasói már értesültek, 2005. szeptember 9-én az Országos Gyógyintézeti Központban felavatták Lányi Márton emléktábláját. Az avatáson jelen volt Lányi Márton özvegye és leánya, Judit, aki a megtisztelô gesztus viszonzásaként nagy összegû felajánlást tett a kiemelkedô, mammográfiás vizsgálatokkal kapcsolatos eredményeket elért radiológusok jutalmazására. Az ezzel kapcsolatos adminisztratív munkát dr. Forrai Gábor végezte el. Tevékenységének következtében a Pro Radiologia Alapítvány kezelésében jött létre a Lányi Márton-díj.

A díjazás célja: a Magyarországon dolgozó, kiemelkedô mammográfiás tevékenységet folytató radiológus jutalmazása. A díj összege a Lányi Judit által adományozott összeg mindenkori kamataitól függ. A jutalmazott a díjat külföldi tudományos rendezvényeken való részvételre vagy tudományos mûvek (könyv, CD-ROM) beszerzésére fordíthatja.

A díj megszerzésének két lehetséges módja van:

 • pályázat, amelynek során a pályázó ismerteti saját munkáját;
 • ajánlás, amelynél bárki ajánlhat valakit, akár több személyt is, akit a díj elnyerésére alkalmasnak talál.

Az értékelést négytagú bizottság végzi. Ennek tagjai:

 • a Magyar Radiológusok Társasága Emlôdiagnosztikai Szekciójának képviselôje (jelenleg dr. Ormándi Katalin, a szekció elnöke);
 • a Pro Radiologia Alapítvány képviselôje (jelenleg prof. dr. Palkó András egyetemi tanár);
 • az Országos Gyógyintézeti Központ Radiológiai Osztályának mindenkori vezetôje (jelenleg dr. Forrai Gábor);
 • dr. Göblyös Péter, a Szabolcs utcai intézetben Lányi Márton hivatali utódja, az emléktábla létesítésének kezdeményezôje.

Az értékelés szempontjai az alábbiak voltak:

 • fiatal életkor;
 • az emlôdiagnosztika témakörében magyar vagy külföldi folyóiratban megjelent közlemény;
 • emlôdiagnosztikai tárgyú elôadás magyar vagy külföldi tudományos rendezvényen;
 • az emlôvel kapcsolatos tudományos kutatásban való eredményes részvétel;
 • emlôdiagnosztikával kapcsolatos rendszeres oktatási, szervezési tevékenység;
 • az emlôdiagnosztikával kapcsolatos tudományos fokozat.

A jelöltnek nem kell az összes feltételnek megfelelnie, valamelyik hiánya nem jelent kizárási okot.

A válaszok leadásának határideje 2006. november 10. volt. A díjra két pályázat érkezett, és nyolcan küldtek be ajánlást. A nyolc ajánló közül öt dr. Riedl Erikát javasolta.

A Lányi Márton-díj ez évi összege 500 euró, körülbelül 140 000 Ft.

A díj átadására 2006. november 17-én, a Magyar Radiológusok Társasága Emlôdiagnosztikai Szekciójának évi közgyûlésén került sor. Ennek során dr. Göblyös Péter ismertette az elôzményeket, megemlékezve Lányi Márton életérôl és munkásságáról, majd dr. Forrai Gábor a pályázattal kapcsolatos adatokat foglalta össze. Ez után került sor a díj átadására.

Nyugodt lelkiismerettel állapíthatjuk meg, hogy az elsô ízben kiadott díj méltó kezekbe került. Dr. Riedl Erika fôorvos eleinte röntgenasszisztensnôként dolgozott, majd 1986-ban kapta meg orvosi diplomáját a Semmelweis Egyetemen, 1990-ben pedig radiológiából szerzett szakvizsgát. 1987-tôl 1998-ig az Országos Onkológiai Intézet Radiológiai Diagnosztikai Osztályán mûködött, ahol alorvosi, majd adjunktusi kinevezést kapott. 1998 óta a HIETE, illetve az OGYK adjunktusa, majd fôorvosa. A mammográfián kívül a radiológiai diagnosztika egyéb szakágait is sikerrel mûveli. Tudását számos továbbképzésen gyarapította, részben Magyarországon, részben külföldön, egyéni úton vagy tanfolyamon. Nagyszámú magyar és külföldi kongreszszuson vett részt, gyakran elôadóként. Számos továbbképzô tanfolyam szervezôje, illetve résztvevôje.

1997-ben a Magyar Radiológusok Társasága és a Gasztroenterológiai Társaság ösztöndíjának nyerteseként Bécsben folytatott tanulmányokat. Magyar és külföldi folyóiratokban 14 dolgozata jelent meg, 12 magyar, illetve külföldi kongresszuson tartott elôadást a legkülönbözôbb diagnosztikai és terápiás tárgykörben. Négy könyv társszerzôje. Az oktatásban mint a gyakorlati szakvizsgákra jelentkezôk vizsgáztatója vesz részt. Az asszisztensképzésben is tevékenyen részt vállal mint oktató, vizsgáztató, szakdolgozatok konzulense, illetve opponense.

Társadalmi aktivitása is jelentôs: vezetôségi tagja a Magyar Radiológusok Társasága Ultrahang és Emlôdiagnosztikai Szekciójának, ezeken kívül is számos tudományos társaság tagja.

Vezetôségi tagja, illetve tagja az OGYK Orvosi Kamarájának és Közalkalmazotti Tanácsának.

Szívbôl remélem, hogy a Lányi Márton-díj további kitüntetettjei is méltó módon és hasonlóan magas színvonalon fogják képviselni a magyar radiológiát, a kedvezô feltételek pedig több fiatal radiológust fognak mammográfiával kapcsolatos tudományos tevékenységre sarkallni.

dr. Göblyös Péter

MAGYAR RADIOLÓGIA 2007;81(1-2):70-72
2006_...molo.pdf 70 kb .pdf

 

Következő rendezvényeink

KGW STUDIO